Statut

STATUT FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNO - KULTURALNYCH „FORUM”

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „FORUM" , zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. 0 fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.), Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96, poz. 873, z późn. zm. Dz. U. nr 28 poz. 146 z dn. 22 stycznia 2010 r.) oraz postanowieniami niniejszego Statutu. 2. Fundacja została ustanowiona przez Krystynę Marię Bugajską zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Marią Dambek w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku ul. Chlebnicka 45/46/3 w dniu 18 lipca 2011

§2

1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Gdańsk. 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. polityki społecznej

§4

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego zatwierdzonego przez Zarząd. 3. Fundacja dla celów współpracy zagranicznej, może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym lub przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.  

ROZDZIAŁ II . CELE J ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§6

Celami Fundacji jest podejmowanie i wspieranie działań w zakresie: 1. Rozwoju inicjatyw i integracji społeczności lokalnych, animacji aktywności obywatelskiej oraz rozwijania kompetencji warunkujących rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy i aktywności zasobów ludzkich. 2. Podejmowania dzieł dobroczynnych i akcji charytatywnych oraz promocji i organizacji wolontariatu. 3. Przeciwdziałania procesom marginalizacji i wykluczenia słabszych grup społecznych; w szczególności osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych lub zagrożonych patologiami. 4. Wyrównywania ich szans w dostępie do usług społecznych, aktywnego uczestnictwa i integracji w środowisku lokalnym. 5. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia. 6. Działań wspomagających aktywizację zawodową, rozwój przedsiębiorczości i zatrudnienie w sektorze ekonomii społecznej. 7. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, tożsamości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspieranie Polonii i Polaków za granicą. 8. Propagowania swobód obywatelskich , demokracji, rozwoju lokalnego, podejmowanie przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. 9. Upowszechniania kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 10. Działań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 11. Działań z zakresu krajoznawstwa, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 12. Działalność na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy z osobami i podmiotami z innych państw - zwłaszcza w celu wymiany dobrych praktyk.

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. Budowanie partnerstwa, koalicji oraz inicjatyw ukierunkowanych na integrację społeczną, wspieranie uczestnictwa w życiu publicznym i społecznym oraz rozwój i promocję wolontariatu. 2. Działalność informacyjną i edukacyjną z wykorzystywaniem najnowszych technologii w tym promocję oraz upowszechnianie dobrych praktyk. 3. Organizację szkoleń, warsztatów i konferencji. 4. Prowadzenie placówek edukacyjnych, opiekuńczych i opiekuńczo- wychowawczych. 5. Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży oraz inicjatyw na rzecz aktywnej organizacji czasu wolnego, krajoznawstwa i zdrowego stylu życia. 6. Budowę skutecznego systemu doradztwa zawodowego, promowanie kształcenia ustawicznego i postaw przedsiębiorczych oraz poradnictwo specjalistyczne. 7. Upowszechnianie wiedzy obywatelskiej, historycznej, ekologicznej, działania na rzecz rozwijania zainteresowań, uzdolnień i talentów. 8. Współpracę w obszarze celów działania Fundacji z organizacjami pozarządowymi, związkowymi, samorządowymi, społecznymi, naukowymi, podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi. 9. Aplikowanie do organizacji, podmiotów i instytucji, w tym Unii Europejskiej, o fundusze pomocowe i dotacje na wsparcie celów statutowych Fundacji. 10. Fundacja przy realizacji celów prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność statutową.  

ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§8

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1000 PLN oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§9

Dochody Fundacji pochodzą z: 1. Darowizn, spadków, zapisów. 2. Dotacji i subwencji. 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych. 4. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego. 5. Działalności gospodarczej o ile Fundacja podejmie ją w dalszej działalności na zasadzie obowiązujących przepisów prawa.

§10

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację  wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§11

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 12

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi". 2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

 

ROZDZIAŁ IV. ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§13

1. Organami Fundacji są: a) Rada Fundacji, b) Zarząd Fundacji.

§14

RADA FUNDACJI

1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, jest organem nadzoru, odrębnym od Zarządu Fundacji i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. 2. Rada składa się od 2 do 5 osób. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. 3. Decyzją Rady powołuje się następnych członków na miejsce osób, które przestały pełnić te funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady. 4. Skład pierwszej Rady powołuje Fundator. 5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: a) dobrowolnego pisemnego wystąpienia złożonego Przewodniczącemu; b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo, utratę praw obywatelskich. 6.Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§15

Do kompetencji Rady należy: 1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 2. Nadzór i kontrola nad realizacją działalności Fundacji, 3. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd. 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji oraz udzielanie Zarządowi absolutorium. 5. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu. 6. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§16

1. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, nie rzadziej niż 1 raz w roku. 2. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji. 3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć zaproszeni goście. 4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów , przy braku rozstrzygnięcia za lub przeciw danej Uchwale ,decyduje głos Przewodniczącego.

§17

ZARZĄD FUNDACJI

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Zarząd składa się z od 3 do 5 osób , pracami Zarządu kieruje Prezes. 3. Skład pierwszego Zarządu powołuje Fundator na okres pięcioletni. 4. W przypadku zarządu 3 osobowego Zarząd składa się z Prezesa i dwóch członków, zaś w przypadku zarządu 5 osobowego — Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa oraz członków. Prezes z grona Zarządu wyznacza Wiceprezesa. 5. Członkostwo w Zarządzie przed upływem kadencji ustaje z chwilą złożenia rezygnacji , odwołania przez Radę lub śmierci członka Zarządu.

§18

KOMPETENCJE ZARZĄDU FUNDACJI:

1. Kieruje działalnością Fundacji, odpowiada za realizację celów statutowych, opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy. 2. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji. 3. Sprawuje zarząd nad jej majątkiem. 4. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy. 5. Ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.

§19

SPOSÓB REPREZENTACJI:

1. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz, do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes jednoosobowo, do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest działanie dwóch osób z Zarządu w tym Prezesa.

§20

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w kwartale. 2. Posiedzenia zwołuje Prezes. 3. Zarząd podejmuje Uchwały zwykłą większością głosów, przy braku rozstrzygnięcia decyduje głos Prezesa. 4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.  

ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21

1. Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuję Rada Fundacji na wniosek Zarządu. 2. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada na wniosek Zarządu. 3.Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.4.Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.  

Gdańsk 13 lipca 2011