Misja

NASZĄ MISJĄ JEST PODEJMOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE:

 1. Rozwoju inicjatyw i integracji społeczności lokalnych, animacji aktywności obywatelskiej oraz rozwijania kompetencji warunkujących rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy i ktywności zasobów ludzkich,
 2. Podemowania dzieł dobroczynnych i akcji charytatywnych oraz promocji i organizacji wolontariatu
 3. Przeciwdziałanie procesom marginalizacji i wykluczenia słabszych grup społecznych, w szczególności osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży ze środowisk de faworyzowanych lub zagrożonych patologiami
 4. Wyrównywania ich szans w dostępie do usług społecznych, aktywnego uczestnictwa i integracji w środowisku lokalnym
 5. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia
 6. Działań wspomagających aktywizację zawodową, rozwój przedsiębiorczości i zatrudnienie w sektorze ekonomii społecznej
 7. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości tożsamości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspieranie polonii i polaków za granicą
 8. Propagowanie swobód obywatelskich, demokracji, rozwoju lokalnego, podejmowanie przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 9. Upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 10. Działań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, rozwoju uzdolnień i zainteresowań oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
 11. Działań z zakresu krajoznawstwa, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 12. Działalność na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy z osobami i podmiotami z innych państw - zwłaszcza w celu wymiany dobrych praktyk